Thomas Doty – Storyteller

Fern Ridge Reservoir (2 of 6)

Photo.