Thomas Doty – Storyteller

Eme'tek!iyikíkh (We Are Here)

Photo.

Photo. Photo.

Photo. Photo.


A Native Sculpture in Ashland, Oregon