Thomas Doty – Storyteller

2007 Story Chair (19)


Photo.